BLACK FRIDAY

Pomyślnie wysłano

Promocja „Black Friday”

Promocja dotyczy wyłącznie Pacjentów, którzy do 26 listopada 2023 zeskanują swoje uzębienie poprzez formularz w linku poniżej.

Pacjent, który skorzysta z Promocji oraz spełni warunki Promocji otrzyma:
500 PLN rabatu na diagnostykę ortodontyczną z kodem „CNORTO500″*
500 PLN rabatu na leczenie ortodontyczne* z kodem „CNORTO500”.

BEZPŁATNA KONSULTACJA ONLINE

*DODATKOWE WARUNKI PROMOCJI

W celu skorzystania z Promocji Pacjent musi:

-> w dniach do 26 listopada 2023 do godziny 23:59  zeskanować uzębienie w ramach „Bezpłatnej Konsultacji Online” przy pomocy powyższego formularza. Kwota pełna oraz łączna należność po rabacie zostanie podana w wiadomości mailowej wysłanej do Pacjenta.
-> do 11 grudnia 2023 odbyć wizytę diagnostyczną.

Po wizycie diagnostycznej, dokonanej w ramach Promocji, Pacjent w ciągu 7 dni roboczych otrzyma Plan Leczenia, uwzględniający Rabat 500 PLN na leczenie.
Aby skorzystać z rabatu na leczenie ortodontyczne, Pacjent w ciągu miesiąca od wysłania Planu Leczenia, powinien rozpoczać leczenie.

( Wpisując w tekście wiadomości nazwę promocji której dotyczy rezerwacja )

Regulamin promocji „Black Friday”

       1. ZAPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Black Friday” w Centrum Nowoczesnej Ortodoncji, wiążące każdego Uczestnika Promocji.

2. Organizatorem Promocji „Black Friday” jest Centrum Nowoczesnej Ortodoncji Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-720, przy ul. Czerniakowskiej 131, NIP 5213936395 (dalej „Organizator”).

3. Promocja przeprowadzona będzie od dnia 20 listopada do 26 listopada 2023 do godziny 23:59:00. Po tym terminie Promocja nie obowiązuje. 

4. Miejscem Promocji „Black Friday” jest Centrum Nowoczesnej Ortodoncji, przy ul. Czerniakowskiej 131 w Warszawie.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży niektórych usług ortodontycznych, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Black Friday”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

Usługi ortodontyczne – wybrane przez Organizatora dla celów Promocji usługi: diagnostyka ortodontyczna (wykonana w celu przygotowania planu leczenia) oraz leczenie ortodontyczne.

Diagnostyka – skany, zdjęcia fotograficzne wewnątrz i zewnątrz ustne, wskazane zdjęcia RTG

Wirtualna konsultacja – konsultacja ortodontyczna, kwalifikująca do leczenia ortodontycznego, wykonana za pośrednictwem oprogramowania SmileMate

Uczestnik Promocji– pełnoletnia osoba fizyczna która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Promocji.

Kod Promocyjny – „CNO500”.

Rabat – 500 PLN na diagnostykę, 500 PLN na leczenie ortodontyczne.

Plan Leczenia – przygotowany przez Centrum Nowoczesnej Ortodoncji plan obejmujący wszystkie etapy leczenia ortodontycznego.

3. ZASADY PROMOCJI 

1. Uczestnik Promocji „Black Friday” ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

2. Promocji podlegają wybrane usługi:

PROMOCJA  diagnostyka i leczenie ortodontyczne wyłącznie dla nowych Pacjentów, którzy skorzystają z Wirtualnej Konsultacji (do 26 listopada 2023).

3. W celu skorzystania z Promocji A Pacjent musi:
– do 26 listopada 2023 zeskanować uśmiech w ramach Wirtualnej Konsultacji
 – do 11 grudnia 2023 odbyć wizytę diagnostyczną oraz opłacić ją, podająca kod „CNORTO500”

Po wizycie diagnostycznej, dokonanej w ramach Promocji, Pacjent w ciągu 7 dni roboczych otrzyma Plan Leczenia, uwzględniający Rabat.
Aby skorzystać z Rabatu na leczenie ortodontyczne, Pacjent w ciągu miesiąca od wysłania Planu Leczenia, powinien rozpocząć leczenie ortodontyczne.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Promocji, w szczególności wątpliwości, co do faktu objęcia określonych towarów niniejszą Promocją, decydujące znaczenie ma informacja Organizatora.

5. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Promocji do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

4 ZAPISY KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Promocję bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na profilu marki Centrum Nowoczesnej Ortodoncji na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie www.

2. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na mailowo na: kontakt@cnorto.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

3. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.cnorto.pl

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

5. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.cnorto.pl .

6. Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

( Wpisując w tekście wiadomości nazwę promocji której dotyczy rezerwacja )